EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Hội Đồng Khoa Học

Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Hội Đồng Khoa Học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

Điều 1. Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (sau đây viết tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn, nghiên cứu, phản biện các đề tài Khoa học pháp lý cho Ban lãnh đạo về công tác Khoa học pháp lý ở Viện.

 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ góp ý và đề xuất ý kiến về các vấn đề sau:

 1. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước về khoa học pháp lý được cụ thể hóa vào điều kiện của Viện.
 2. Phương hướng phát triển khoa học pháp lý của Viện.
 3. Nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch khoa học pháp lý. Đặc biệt là việc nghiên cứu, phản biện, chuyển giao công nghệ và áp dụng các thành tựu khoa học pháp lý và tiến bộ cho nền pháp lý Việt Nam.
 4. Phương hướng và biện pháp đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học pháp lý của Viện.
 5. Kiến nghị khen thưởng các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý có giá trị và những tiến bộ thuộc thẩm quyền của Viện.
 6. Nội dung và biện pháp phối hợp lực lượng khoa học pháp lý giữa các đơn vị trên địa bàn cả nước… nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học pháp lý trong nền pháp lý Việt Nam.
 7. Các vấn đề khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

 

Điều 3.  Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng:

 1. Được dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng và kế hoạch phát triển của Viện.
 2. Được cung cấp các tài liệu cho các cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 quy chế này.
 3. Đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ qui định để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.
 4. Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.

5. và…………………………………………….