EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ CẤP VIỆN NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ CẤP VIỆN NĂM 2021

Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (S.L.R.I) trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Lý  (NCKHPL) cấp Viện năm 2021.

Việc đăng ký đề tài NCKHPL cấp Viện được thực hiện theo quy định tại Quy chế Quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ do Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (S.L.R.I), trong đó có quy định về tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài, số lượng đề tài, sản phẩm bắt buộc đối với mỗi dạng đề tài,…

Quy trình đăng ký, xét chọn đề tài NCKHPL cấp Viện được thực hiện theo SOPs số: SLRI-NCKHPL/QT.01/2020

Thời gian đăng ký: đến ngày 15/12/2020.

Thời gian xét duyệt đề cương tại các đơn vị: từ ngày 20/3 – 03/6/2021.

Thời gian nộp kết quả xét duyệt và hồ sơ của đề tài đạt yêu cầu về Phòng Nghiên cứu Khoa học Pháp Lý: trước ngày 10/9/2021.

Các loại đề tài:

  •  Đề tài không cấp kinh phí
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 50 triệu đồng
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng (đề tài tiềm năng)
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 25 triệu đồng (đề tài sinh viên)

Hồ sơ đăng kí gồm có:

  •  Đơn đăng kí đề tài;
  •  Thuyết minh đề tài;
  •  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính;
  •  Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Lưu ý: Tất cả hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở phải được in trên 2 mặt giấy. (Biểu mẫu)

Nơi nhận đăng ký:

  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng: nộp trực tiếp tại Phòng Nghiên cứu Khoa học Pháp Lý.
  •  Đề tài tự túc kinh phí cho đến đề tài cấp kinh phí tối đa 50 triệu đồng: nộp về Tổ NCKHPL của Văn phòng các Khoa, hoặc bộ phận phụ trách NCKHPL của các đơn vị.

Hiện nay hệ phần mềm quản lý NCKHPL tích hợp vào phần mềm quản lý hệ thống của toàn Viện đang được hoàn thiện, vì vậy đợt đăng ký này sẽ thực hiện bằng việc hộp hồ sơ bản cứng như đợt đăng ký đề tài năm học 2020-2021.

Trân trọng kính chào./.